TufaVideo
www.tufavideo.net


“A democracy requires free citizens who are willing to say publicly unpopular things to provoke critical debate.”
Robert Reich, Los Angeles Times, May 13, 1998, p. B13

Home » September-11 (2001) and "Terrorist" Hoax » 12-12-Stockholm » SÄKERHETSPOLISENS (officiella version )
SÄKERHETSPOLISENS Mon, 16 April 2012 12:36 Go to next message
Tufa is currently offline  Tufa
Messages: 541
Registered: November 2010
Location: Lund, SE
Expert Member
Terrorattentat i Stockholm Rolling Eyes

Säkerhetspolisen kostar 87.267.000 Kr i månaden.

[Updated on: Mon, 16 April 2012 12:55]

Report message to a moderator

Re: SÄKERHETSPOLISENS Mon, 16 April 2012 12:45 Go to previous message
Tufa is currently offline  Tufa
Messages: 541
Registered: November 2010
Location: Lund, SE
Expert Member
Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen SFS nr: 2002:1050;

1 § Att Säkerhetspolisen hör till Rikspolisstyrelsen framgår av förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Utöver bestämmelserna i nämnda instruktion gäller för Säkerhetspolisen vad som föreskrivs i denna instruktion.

Uppgifter
2 § Säkerhetspolisen har till uppgift att inom Rikspolisstyrelsen leda och bedriva polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.

Säkerhetspolisen skall även, utöver vad som anges i första stycket, inom Rikspolisstyrelsen leda och bedriva polisverksamhet när det gäller 1. terrorismbekämpning, 2. bevaknings- och säkerhetsarbete som avser den centrala statsledningen eller som har samband med statsbesök och liknande händelser samt 3. annat personskydd i den utsträckning som Rikspolisstyrelsen bestämmer.

3 § Säkerhetspolisen skall också

  1. fullgöra de uppgifter som Rikspolisstyrelsen har att utföra enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633),
  2. svara för sådan beredskapsplanering som Rikspolisstyrelsen bestämmer, och
  3. lämna tekniskt biträde åt polisväsendet i den utsträckning som det är lämpligt med hänsyn till verksamhetens art.

4 § Säkerhetspolisen ska tillhandahålla Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden det stöd som anges i 13 § förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Förordning (2007:1147).

5 § Har upphävts genom förordning (2006:1079).

6 § Säkerhetspolisen skall hålla en hög beredskap för att snabbt kunna anpassa inriktningen av verksamheten till händelseutvecklingen i omvärlden.

Previous Topic: In Swedish
Goto Forum:
  

[ PDF ]

Current Time: Thu Jun 20 00:29:38 W. Europe Daylight Time 2024